TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Målgrupp

Utbildningen passar en bred målgrupp i olika yrkesroller som på olika sätt kommer i kontakt med valutatransaktioner och räntemarknaden: Ekonomi- och finansansvariga, treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice/operations), compliance, redovisningsansvariga, internal audit, och risk controller.

Utbildningen passar även revisorer som vill öka sin förståelse för finansiella instrument och olika användningsområden

Om kursen

I globala företag är valutasäkringar och placering av överskottslikviditet en del av vardagen liksom hanteringen av låneportföljen. Under två intensiva kursdagar får du kunskaper som är användbara både när man själv utför valuta- och ränteaffär och när man administrerar affärerna. 

Med sin mångåriga bankbakgrund har kursföreläsaren utformat utbildningen utifrån egna erfarenheter som kundhandlare inom valuta- och räntehandel. Du får både teoretiska kunskaper, och specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig till.

Räntemarknaden

Vi går igenom hur penning- och obligationsmarknaderna fungerar och hur räntepapper används både som finansieringskälla och placeringsform. Du lär dig viktiga finansiella risker som man bör känna till när man väljer mellan olika placeringsalternativ. Kunskaper som är användbara även när man arbetar i företag som emitterar räntepapper eftersom finansieringskostnaden styrs av placerares avkastningskrav.

Vi går även igenom hur en räntswap fungerar i samband med skuldförvaltning och vad som styr marknadsräntornas riktning.

Valutamarknaden

Du får breda kunskaper om hur marknaden är uppbyggd, hur handeln fungerar, prissättningen och vad som kan ligga bakom stora kursrörelser en handelsdag. Även hur man delvis kan förutsäga kronans kursutveckling på kort och lång sikt. 

Om och hur mycket av valutaexponeringen ett företag bör valutasäkra är individuellt. Vi går igenom valutarisk i olika sammanhang och med verkliga praktikfall får du även inblick i hur andra arbetar med sin valutariskhantering och hur man resonerar när det gäller valutapolicyfrågor.

Kursinnehåll

Utbildningen ger svar på många frågor

• Hur fungerar dagens räntemarknad?
• Konsekvenser av negativ styrränta?
• Hur prissätts räntepapper?
• Skillnader: Certifikat & obligationer?
• Risker med placering i räntepapper?
• Vad innebär hållbara obligationer?
• Ge ut räntepapper i utländsk valuta?
• Valutasäkra emitterade räntepapper?
• Hur fungerar valutahandelns prissättning?
• Kurssäkring av olika slags betalningar?
• Terminskursens koppling till räntor?
• Valutaswap: För vilka ändamål?
• Hur används valutaränteswap?
• Hur används ränteswap i skuldförvaltning?
• Marknadsvärdet för en ränteswap?
• Vad styr valutakurser & marknadsräntor?
• Övningar i olika former

Läs mer kursbeskrivning i  kursbladet (pdf)

Kursort och kursdatum

Tvådagarskurs i Stockholm: 25-26 mars 
Sista anmälningsdag: 6 mars

Tvådagarskurs i Stockholm: 14-15 maj 
Sista anmälningsdag: 24 april

Kursavgift år 2020

13 600 kr (exkl. moms)
Inkluderar dokumentation och förtäring under kursdagarna.

Hotellrum bokas på egen hand. Kurslokalen finns centralt i Stockholm.

Anmälningsblankett (pdf 113 kb)

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se