TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

Kursbeskrivning

I globala företag är valutasäkringar, likviditetshantering och placering av överskottslikviditet en del av vardagen
liksom hanteringen av låneportföljen.

Under två intensiva kursdagar får du både ränte- och valutakunskaper som är en del av kärnverksamheten på en treasury- och finansfunktion.

Du får en stabil grund att stå på och en utbildning som är användbar både när man utför valuta- och ränteaffärer och när man administrerar transaktionerna.

Att ha både valuta- och räntekunskaper innebär fördelar både för finansfunktionen och dig själv.

 • Mindre sårbar organisation
  - Vara back-up åt varandra
 • Personlig utvecklingsmöjlighet
  - Byta inriktning/ansvarsområde
 • Mer förståelse för helheten

Utbildningen ger dig även ökad förståelse för en finanspolicy och normer som påverkar finansfunktionens arbete i samband med valuta- och ränteaffärer. 

Kursföreläsaren har lång erfarenhet av både ränte- och valutamarknaderna och delar med sig av erfarenheter i sin tidigare yrkesroll som kundhandlare hos olika banker. Du kommer att få specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig till och lär dig även användbar terminologi som används på finansmarknaden.

Målgrupp

En bred utbildning som passar dig som vill vidareutveckla din kompetens, vill bredda ditt ansvarsområde eller är ny på en finans- och treauryfunktion. Kursen är även aktuell för revisorer som vill öka sin förståelse för marknader, riskhantering och finansiella instrument:

Treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice), ekonomi- och finansansvariga, redovisnings-ansvariga, risk controller och revisorer.

Kursinnehåll räntekunskaper

 • Penning- och obligationsmarknaderna
  - Depositmarknaden och olika räntepapper
 • Marknadsaktörerna och räntehandel
 • Prissättning och användbara räntebegrepp
  - Olika marknadsräntor och uttryck
 • Certifikat- och obligationsprogram
 • Marknaden för företagsobligationer
  - Jämfört med andra obligationer
 • Exempel på hållbara ränteplaceringar
 • Olika ratinginstitut och betyg på kreditrisk
  - Hur påverkar ratingbetyg räntepapper
 • Likviditetsrisken för räntepapper
  - Vad det innebär på olika sätt
 • Kursrisken och riskmått för ränterisk
  - Teori och användbara tumregler
 • Exempel på normer i en placeringspolicy
 • Vad som påverkar riktningen på räntorna
 • Introduktion av terminsräntor
 • Skuldförvaltning med ränteswap (IRS)
  - Förändra räntebindningstider
 • Löpande genomgång av marknadsterminologi
  - Användbar i dialogen med banker m.fl. 
 • Övningar i olika former

Kursinnehåll valutakunskaper

 • Hur handeln på valutamarknaden fungerar
  - Aktörerna som har stor påverkan
 • Prissättning av valutor, viktiga begrepp
 • Hur valutarisk uppstår på olika sätt
  - Vid export, import, finansiering
 • Valutasäkring med valutatermin
  - Fördelar, nackdelar och risker
 • Valutasäkra med valutaoptioner
  - När är det aktuellt? Utan att ta risker?
 • Valutaswap och användningsområden
  - ”Förlänga/förkorta" terminskontrakt
  - Likviditetshantering inom bolaget
  - Extern likviditetshantering
 • Faktorer som ligger bakom kursrörelser
  - På daglig basis, på längre sikt
 • Valutapolicy: Relevanta frågor att tänka på
 • Löpande genomgång av valutaterminologi
  - Användbar i dialogen med banker m.fl.
 • Övningar i olika former

Kursort och kursdatum

Tvådagarskurs i Stockholm: 26-27 september
Sista anmälningsdag: 8 september

Tvådagarskurs i Stockholm: 24-25 oktober
Sista anmälningsdag: 6 oktober

Tvådagarskurs i Stockholm: 22-23 november
Sista anmälningsdag: 3 november

Kursen hålls i en rymlig kurslokal med gångavstånd från centralstationen. Program för kursdagen erhålls i samband med bekräftelsen av din kursanmälan.

 • Dag 1
  Kursstart kl 09:00
  Avslutning kl 18:00
 • Dag 2
  Kursstart kl 08:30
  Avslutning kl 17:00

Kursavgift

16 500 kr plus moms 25%.

Kursdokumentation och förtäring är inkluderad i avgiften.
Det ingår dessutom 45 minuter individuell uppföljning av utbildningen (bokas inom 30 dagar från kursdagen).

Vi följer Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer vilket innebär att kursen kan komma att ställas in.

Anmälningsblankett (pdf 113 kb)

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se