Finansutbildning i flera former

Öppna kurser med individuell uppföljning

Våra öppna utbildningar på annonserade datum sker i små grupper och arrangeras centralt i Stockholm med gångavstånd från centralstationen.

Efter kursdagen får du 45 minuter individuell uppföljning med läraren vid en tidpunkt som passar dig (senast 1 månad efter kursdagen). Du får möjlighet att repetera och kan reda ut saker du inte förstod under kursdagen.

För deltagare som vill vara tidseffektiva och har behov av både ränte- och valutakunskaper passar den intensiva tvådagarskursen: TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)
Kursen ger en bred grund att stå på när man arbetar på en treasury- och finansfunktion i ett globalt företag som har valutaexponering och även är aktiva på räntemarknaden.

På en koncerns finansfunktion ansvarar man oftast både för koncernens överskottslikviditet och externa finansiering. Vi går igenom hur man swappar till sig kronor i samband med upplåning och överskott i utländsk valuta. Vi går även igenom hur ränte-swappar används för hanteringen av låneportföljens ränteriskhantering.

Vill du lära dig hur penning- och obligationsmarknaderna fungerar och risker (även möjligheter) man skall tänka på när man gör ränteplaceringar? Anmäl dig då till kursen Räntemarknaden & räntepapper i praktiken och få både teoretiska och praktiska kunskaper som är användbara i olika roller på en finansfunktion. Du får även inblick i viktiga policyfrågor som är aktuella i samband med ränteplaceringar.

Investerares riskaptit och centralbankernas aktiviteter påverkar i hög grad företag som emitterar räntepapper och kursen passar även deltagare som vill veta mer om marknadsfinansiering och marknadspraxis när man lånar med räntepapper.

Kursen Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering passar dig som arbetar på finansfunktionen på ett företag som har valutaexponering men är kanske inte speciellt aktiva på ränte-marknaden. I dagsläget behöver du inte fokusera på dina räntekunskaper men vill få samma valutakunskaper som man får när man deltar på tvådagarskursen TRV ((Treasury, Ränte- & Valutainstrument).

Företagsbeställda kurser

Utöver de öppna utbildningarna erbjuder vi även två kurser som enbart kan bokas som företagsbeställd utbildning (rikstäckande)

Kursen Valutautbildning småföretag är speciellt framtagen för mindre företag som gör affärer med utlandet men inte har en uttalad finansavdelning.

Som deltagare behöver man inte ha en finansbakgrund men vill få tillräckligt med valutakunskaper för att kunna överväga valutasäkringar.

Föreläsaren lägger stor vikt vid att förklara terminologi som är marknadspraxis och är användbar i dialogen med bankerna. 

Kursen Skuldförvaltning & ränteriskhantering med olika räntederivat passar framförallt fastighetsbolag men även företag i andra branscher som vill bli mer aktiva när det gäller hantering av finansiella kostnader.

Förutom att man lär sig hur ränteswappar och räntetak fungerar får man en bred genomgång av penningmarknaden och obligationsmarknaden och vad det innebär att låna med räntepapper. 

Vi går även igenom vad som påverkar företags finansieringskostnad förutom det allmänna ränteläget.

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se