Skuldförvaltning och ränteriskhantering med olika räntederivat

Kursbeskrivning

Covid-19 har stor påverkan på finans-
marknaden och lågräntemiljön består många år framöver, eller? Det beror på vilken ränta man syftar på.

Oavsett om det är normalläge eller kristider på finans-marknaden är risken för högre finansiella kostnader inte bara kopplad till det allmänna ränteläget. Det är dessutom skillnader mellan olika slags räntor. 

Arbetar man med en låneportfölj med stor ränteexponering är det bra att ha kunskaper om hur räntemarknadens olika delmarknader fungerar. Även olika strategier när det gäller ränteriskhantering, både med och utan räntederivat. Hur kan man annars fatta rätt beslut i olika situationer?

På den här kursen lär du dig hur räntemarknaden
fungerar och hur man kan hantera ränterisk på olika sätt. Utbildningen är användbar både när man utför ränteaffärer och när man har en administrativ roll.

Teori varvas med exempel från verkligheten och ni
kommer in på många aktuella frågeställningar:

 • En banks utlåningsränta påverkas av marknaden
  – Hur då? Vilken marknad?
 • Minusräntor kan öka finansiella kostnader
  - Genomgång av minusräntor i olika situationer
 • Har man ränterisk när man binder räntan?
  - Ränterisk på olika sätt; teoretiskt och ”verklig”
 • För- och nackdelarna med räntederivat?

Kursbeskrivning

Covid-19 har stor påverkan på finansmarknaden och lågräntemiljön består många år framöver, eller? Det beror på vilken ränta man syftar på.

Oavsett om det är normalläge eller kristider på finans-marknaden är risken för högre finansiella kostnader inte bara kopplad till det allmänna ränteläget. Det är dessutom skillnader mellan olika slags räntor. 

Arbetar man med en låneportfölj med stor ränteexponering är det bra att ha kunskaper om hur räntemarknadens olika delmarknader fungerar. Även olika strategier när det gäller ränteriskhantering, både med och utan räntederivat. Hur kan man annars fatta rätt beslut i olika situationer?

På den här kursen lär du dig hur räntemarknaden
fungerar och hur man kan hantera ränterisk på olika sätt. Utbildningen är användbar både när man utför ränteaffärer och när man har en administrativ roll.

Teori varvas med exempel från verkligheten och ni
kommer in på många aktuella frågeställningar:

 • En banks utlåningsränta påverkas av marknaden
  – Hur då? Vilken marknad?
 • Minusräntor kan öka finansiella kostnader
  - Genomgång av minusräntor i olika situationer
 • Har man ränterisk när man binder räntan?
  - Ränterisk på olika sätt; teoretiskt och ”verklig”
 • För- och nackdelarna med räntederivat?

I maj förra året var den ”riskfria” 10 års räntan - 0,10%. Ett år senare är den uppe på 0,40%. Hur snabbt kan räntan stiga? Hur stor andel rörlig ränta klarar vi av i framtiden? Binda låneränta eller använda räntederivat?

Har man inte tillräckligt med förutsättningar/resurser för att använda sig av räntederivat bör man avstå men skaffar man kunskaper om instrumenten kan man lättare fatta policybeslut när det gäller möjligheten att använda räntederivat. Med kunskaper minskar man även den operationella risken och onödigt risktagande

Ränterisken och riskacceptansen är individuell för olika
företag. Vi går igenom traditionella räntederivat som används av banker och olika kreditinstitut, Riksbanken, Riksgälden, fastighetsbolag och andra företag i näringslivet.

Kursföreläsaren har lång erfarenhet av räntemarknaden bl a i sin tidigare roll som räntehandlare (kundhandlare) på olika banker. En målsättning är att du skall få praktiskt användbara kunskaper som underlättar beslutsfattandet i olika situationer.

Du kommer att få specialistkunskaper som ofta är
svåra att läsa sig till och får även uppslag och idéer som är användbart när man tar fram en räntestrategi och uppdaterar en finanspolicy.

Kursinnehåll

 • Räntemarknadens olika delmarknader
 • Viktiga marknadsräntor, räntebegrepp
  - Stibor, "korta- och långa räntor" m m 
 • Räntepapper som finansieringskälla
 • Olika synsätt på ränterisk och riskmått
  - Teoretiska och praktiska tumregler
 • Övriga finansiella risker
 • Marknadsuppdatering - nuläget
  - Vad som styr olika marknadsräntor
 • Ränteswap för olika ändamål
  - Principer bakom marknadsvärdet
  - Fördelar och nackdelar med ränteswap?
 • Swaption: Rättighet att ingå swapavtal
  - Hur rättigheten fungerar i praktiken
 • Räntetak: Skydd mot ränteuppgång
  - Vad är skyddsvärdet?
  - Fördelar/nackdelar med räntetak? 
 • Räntegolv för olika ändamål
 • Användbara begrepp/terminologi
  - Som används av bank/finansmarknaden
 • Inblick i andras skuldförvaltning
  - Normer för riskhantering

Det underlättar om du har grundläggande kunskaper om olika finansieringsformer för företag. Är du är osäker på dina förkunskaper, tveka inte att kontakta oss.

Målgrupp

Utbildningen är tänkt för deltagare som redan i dag arbetar med hanteringen av en låneportfölj men inte har så mycket erfarenhet av räntederivat. Du kanske är ekonom men inte finansekonom och vill vidareutveckla dina finanskunskaper.

Treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice), ekonomi- och finansansvariga, redovisningsansvariga, risk controller och revisorer.

Företagsbeställd utbildning

Utbildningen hålls på plats hos ert företag.
Kontakta oss för förslag på olika upplägg och prisuppgift: hra@finansiellutbildning.se

Om kursen arrangeras på annan ort än Stockholm tillkommer föreläsarens omkostnader (resa/logi).

HRA Finansiell Utbildning AB,  Telefon: 08- 702 99 79, email: hra@finansiellutbildning.se

HRA Finansiell Utbildning AB
Telefon: 08- 702 99 79 |  email: hra@finansiellutbildning.se