Finansutbildning i flera former

Öppna kurser med individuell uppföljning

Vägen genom finansmarknadens valuta- och ränteinstrument-
är inte rak och ofta finns det inte bara ”en väg att gå”.

Marknadslandskap och förutsättningar för riskhantering  förändras i allt snabbare takt. Desto viktigare att uppdatera
sig och hålla sina kunskaper vid liv. 

Vi erbjuder färska finanskurser med innehåll som löpande marknadsanpassas. De öppna kurserna är begränsade till 10 deltagare per kurstillfälle vilket ger möjlighet till dialog och en interaktiv kursdag. 

År 2019 vidareutvecklar vi utbildningsformen. Efter kursdagen får du 60 minuter individuell uppföljning vid en tidpunkt som passar dig (senast 1 månad efter kursdagen). 

Du får möjlighet till repetition av kursdelar som du valt och kan även ställa frågor om du har funderingar som rör kursämnet..

För deltagare som vill vara tidseffektiva och har behov av både ränte- och valutakunskaper passar den intensiva tvådagarskursen: TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument). Kursen ger en bred grund att stå på när man arbetar på ett globalt företag som har valutaexponering och är aktiv även på räntemarknaden.

Kursen Skuldförvaltning & ränteriskhantering med olika räntederivat ger dig kunskaper om hur och varför man använder ränteswap och andra räntederivat för sin ränteriskhantering. Du får även inblick i hur andra bedriver sin skuldförvaltning utifrån sin finanspolicy.

Kursen Räntemarknaden & räntepapper i praktiken ger dig grundläggande och breda kunskaper om kapitalmarknaden för räntepapper både sett ur placerares och låntagares perspektiv.

Kursen Valutamarknaden & praktisk valutariskhantering ger dig breda kunskaper om valutarisk och hur man valutasäkrar både betalningsflöden och lånat kapital.Med verkliga praktikfall får du även inblick i hur andra arbetar med sin valutaexponering.

För mindre företag med valutaexponering i sina betalningsflöden kan det vara aktuellt med en halvdagsutbildning speciellt framtagen för deltagare från småföretag: Valutaväxlingar & valutasäkring.

Grupputbildning på ditt företag

Om flera personer på ett företag är i behov av samma
kunskaper är det tidseffektivt och ekonomiskt att beställa utbildningen på plats ”hemma hos” ert företag. 

Utbildningen kan vara identisk med en öppen kurs eller anpassad efter beställarens behov. En endagskurs kan  exempelvis genomföras på två halvdagar. Även kvällstid.

Individuell utbildning på ditt företag

I vissa situationer behöver man snabbt kunskaper eller har
tidsbrist och vill undvika resor. Då kan man få utbildningen genomförd på ett datum som passar sitt eget tidsschema.

Du kan genomföra alla kurser på plats ”hemma hos” ditt företag till en något högre kursavgift jämfört med kursavgiften på de öppna utbildningarna.

Om företagsbeställd grupputbildning eller individuell utbildning sker utanför Stockholm tillkommer föreläsarens reskostnader. Resan sker miljövänligt, oftast med tåg.

Specialiststöd på konsultbasis

Om du byter tjänst eller utvidgar ditt ansvarsområde kanske du
behöver specialiststöd avseende valuta- och räntekunskaper.

Det kan vara aktuellt när du behöver punktinsatser för enskilda  kunskapsområden eller en löpande uppdatering det gäller finans- marknaden. 

Du kanske behöver hjälp med synpunkter angående en policy som skall uppdateras?  Eller förklaring på finansiella begrepp som används i en rapport. Tillsammans kommer vi fram till ett upplägg som passar just dina behov.

Utbildningsansvarig, Heléne Rasmussen Anderberg, kan även ”beställas” som föreläsare på seminariedagar eller på en företagsgemensam konferens när det gäller ränte- och valutarelaterat ämnen. 

Kontakta gärna utbildningsansvarig för förslag på upplägg och prisuppgifter.

HRA Finansiell Utbildning AB, Postadress: Babordsgatan 11, 120 64 Stockholm  Telefon: 08- 702 99 79 email: hra@finansiellutbildning.se